inicio • fundacion • actividades • exposiciones • coleccion • biografias • contacto

 

 

Toelichting op de jaarrekeningen

11. Fiscale situatie

De Stichting van Eden – Santolaria werkt onder de fiscale regels van de organisaties zonder oogmerk van winst (volgens de wet 49/2002). Alle normale activiteiten bleven onder de fiscale regels van de organisaties zonder winstoogmerk en vanaf het jaar 2017 bleven deze actiteiten vrijgesteld van belasting.

12. Met betrekking tot de inkomsten door prive bijdragen (donaties) werden deze voor 100% bijgeschreven.
Er is geen personeel in dienst bij de stichting en daardoor zij er geen kosten die hier betrekking op hebben.
De activiteiten werden volledig verricht door vrijwillige medewerkers zonder vergoeding.
Alle constructieve werkzaamheden aan het museale gebouw werden betaald uit de rekening waar de donaties binnen kwamen.

13. De stichting besteed 100% van haar inkomsten aan de verwezenlijking van haar doelstellingen in de statuten van algemeen belang en van het artistiek-culturele karakter,.Het overschot word gebruikt om haar financiele reserves te verhogen.

14. Het patronaat ontvangt geen vergoeding en als zodanig gaat er geen geld naar het bestuur.
Zoals zichtbaar in de financiele balans is het overgrote deel van de activos in voorgaande jaren besteed aan de bouw van de museale ruimte in het dorp Sabayes.

 

 

Balans jaar 2021

Balance de Situación
00129 - FUNDACION VAN EDEN-Empresa SANTOLARIA Página 1
Fecha listado 01/08/2022


Observaciones Período De Enero a Diciembre
A C T I V O                                                                                                                         2021                      2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                   262.705,54             266.211,26
III. Inmovilizado material                                                                                            262.705,54             266.211,26
B) ACTIVO CORRIENTE                                                                                            71.520,38               67.574,16
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen                                                               71.520,38              67.574,16
TOTAL ACTIVO (A + B)                                                                                             334.225,92            333.785,42

 

Verlies en Winst rekening 2021

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
00129 - FUNDACION VAN EDEN-Empresa SANTOLARIA Página 1
Fecha listado 01/08/2022
Observaciones Período De Enero a Diciembre
 

                                                                                                                                                2021                     2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ing.de la actividad propia                                                                                               5.500,00               3.000,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor                                                                     5.500,00                3.000,00
9. Otros gastos de la actividad                                                                                          -1.905,33              -1.533,86
10. Amortización del inmovilizado -3.505,72
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej                                                               2.812,11
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12                                                  2.901,06               1.466,14
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)                                                      2.901,06               1.466,14
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.                                                   2.901,06               1.466,14

 

 

 

Balans jaar 2020

 

 

 

 

 

Verlies en winst rekening 2020

Toelichting op de jaarrekening 2020

De stichting werft geen fondsen onder derden.

Het werk werd verricht door vrijwiligers en er geen personeel in dienst van de Fundacion.

Het secretariaat is uitbesteed aan de afdeling Fiscal/contable van de  firma Rivas Anoro te Huesca.

Dit jaar betrekkelijk weinig activiteit vanwege de corona maatregelen,

 

 

 

 

Balans jaar 2019
Datum   07/08/2020
 

 

 

 

 

Balans jaar 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans 2017

 

 

Balans jaar 2015 en 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicio • fundacion • actividades • exposiciones • coleccion • biografias • contacto

 Copyright Fundación van Eden-Santolaria
For problems or questions regarding this Web site contact vanes@fundacionvanes.org.es